Regulamin serwisu internetowego

Moje Pasje - Mój świat

Rozdział 1

Postanowienia ogólne 

§ 1 Niniejszy regulamin precyzuje zasady funkcjonowania serwisu Moje pasje - Mój świat, w tym również zasady korzystania ze świadczonych usług.

§ 2 Niniejszy regulamin powstał w oparciu o przepisy aktualnie obowiązującego prawa, w tym głównie w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami.

§ 3 Gdy w tekście niniejszego regulaminu pojawią się następujące wyrażenia należy je rozumieć jako:

 1. Administrator - abonent domeny moje-pasje.info
 2. Regulamin - niniejszy regulamin serwisu internetowego Moje pasje - Mój świat.
 3. Serwis internetowy Moje pasje zwany dalej Serwisem - serwis działający pod domeną moje-pasje.info.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do czynności prawnych lub małoletnia i/lub osoba fizyczna, prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej, która nie posiada zdolności do czynności prawnych jednocześnie posiadająca zgodę ustawowego opiekuna. Użytkownik ma dostęp do wszystkich usług świadczonych przez Serwis.
 5. Treść - każdy przejaw działalności Administratora bądź Użytkownika wyrażony za pomocą tekstu, zdjęcia, bloga itd. 

Rozdział 2

Usługi świadczone przez Serwis 

§ 4 Serwis świadczy usługi polegające na:

 1. Zapoznaniu się z wykazem Użytkowników, blogów, stron internetowych i tekstów zamieszczanych w Serwisie przez Administratora.
 2. Wyszukiwaniu Użytkowników, blogów, stron internetowych, materiałów zamieszczanych na blogach i tekstów zamieszczanych w Serwisie przez Administratora.
 3. Komentowaniu zamieszczonych w Serwisie materiałów.
 4. Zamieszczaniu ogłoszeń.
 5. Korzystaniu z Forum.

§ 5. Warunki techniczne korzystania z Serwisu:

 1. Dostęp do internetu.
 2. Dostęp do przeglądarki internetowej
 3. Dostęp do komputera lub innego urządzenia elektronicznego (tablet, smarfon). 

Rozdział 3

Cennik usług

§ 6. Dostęp do treści wchodzących w skład pakietu podstawowego jest bezpłatny.

§ 7. W skład pakietu podstawowego wchodzą:

 1. Przepisy z ogólnodostępnych serwisów, blogów i stron internetowych.
 2. Wybrane wzory z działu handmade.
 3. Wybrane artykuły z różnych bloków tematycznych.

§ 8. Dostęp do pakietów: srebrnego, złotego i platynowego jest płatny.

§ 9. W skład pakietu srebrnego wchodzą:

 1. Wszystkie treści dostępne w ramach pakietu podstawowego.
 2. Przepisy zaczerpniętych z nieistniejących już serwisów internetowych oraz z wielu tygodników i miesięczników, głównie prasy kobiecej.
 3. Wybrane wzory z działu handmade.
 4. Wybrane artykuły z różnych bloków tematycznych.

§ 10. Opłaty za dostęp do treści z pakietu srebrnego wyglądają następująco:

 1. Abonament miesięczny: 3,00 zł
 2. Abonament kwartalny: 7,00 zł
 3. Abonament półroczny: 15,00 zł
 4. Abonament roczny: 30,00 zł

§ 11. W skład pakietu złotego wchodzą:

 1. Wszystkie treści dostępne w ramach pakietu srebrnego.
 2. Przepisy zaczerpniętych z prasy tematycznej.
 3. Wybrane wzory z działu handmade.
 4. Wybranych materiałów do pobrania i wykorzystania przy prowadzeniu Bullet Journal.
 5. Wybranych instrukcji z serii krok po kroku.
 6. Wybrane artykuły z różnych bloków tematycznych.

§ 12. Opłaty za dostęp do treści z pakietu złotego wyglądają następująco:

 1. Abonament miesięczny: 5,00 zł
 2. Abonament kwartalny: 12,00 zł
 3. Abonament półroczny: 25,00 zł
 4. Abonament roczny: 50,00 zł

§ 13. W skład pakietu platynowego wchodzą wszystkie treści dostępne w serwisie, tzn.:

 1. Wszystkie przepisy kulinarne, w także przepisy z książek kucharskich.
 2. Wszystkie wzory z działu handmade.
 3. Wszystkie materiałów do pobrania i wykorzystania przy prowadzeniu Bullet Journal.
 4. Wszystkie instrukcji z serii krok po kroku.
 5. Wszystkie artykuły z różnych bloków tematycznych.

§ 14. Opłaty za dostęp do treści z pakietu platynowego wyglądają następująco:

 1. Abonament miesięczny: 7,00 zł
 2. Abonament kwartalny: 16,00 zł
 3. Abonament półroczny: 35,00 zł
 4. Abonament roczny: 70,00 zł

§ 15. W celu wykupienia jednego z płatnych pakietów premium należy wysłać mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skorzystać z formularza dostępnego tutaj.

§ 16. Ceny usług świadczonych przez Serwis na rzecz Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą ustalane będą indywidualne w drodze negocjacji.

Rozdział 4

Zasady korzystania z Serwisu 

§ 17. Każdy Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do:

 1. Przestrzegania ustawodawstwa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i uregulowań wynikających z Regulaminu.
 2. Poszanowania praw autorskich Administratora i osób trzecich.
 3. Powstrzymania się od podejmowania działań: 
 • naruszających prywatności Administratora i innych Użytkowników,
 • utrudniających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu,
 • podstępnego wyłudzania od innych Użytkowników danych, w tym także danych osobowych, loginów i haseł,
 • mających na celu umożliwienie nieuprawnionego korzystania lub dostępu do komputera bądź sieci komputerowej.

 § 18. Zabrania się Użytkownikom rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu:

 1. Treści niedozwolonych.
 2. Treści objętych prawami autorskimi osób trzecich.
 3. Szkodliwego oprogramowania.
 4. Wszelkich danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji.

§ 19. Za treści niedozwolone uznaje się treści:

 1. Pornograficzne.
 2. Naruszające polskie i międzynarodowe uregulowania prawne.
 3. Naruszające normy etyczne.
 4. Obrazujące bądź propagujące przemoc, nienawiść lub dyskryminację.
 5. Zawierające poufne lub nieprawdziwe informacje o osobach trzecich.
 6. Upokarzające, poniżające, szargające opinię osób trzecich.
 7. Naruszające prawa i dobra osobiste osób trzecich.
 8. Szerzące propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne.
 9. Zawierające słownictwo powszechnie uważane za obelżywe.

§ 20. Administrator zobowiązuje się do nierozpowszechniania treści wymienionych w § 18. pkt 1-4.

§ 21. Treści wymienionych w § 18. pkt 1-4 będą natychmiastowo usuwane z Serwisu.  

Rozdział 5

Prawa autorskie i polityka prywatności 

§ 22. Wszystkie treści zamieszczane przez Administratora w Serwisie będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami są własnością Administratora bądź też Administrator posiada zgodę na ich rozpowszechnianie.

§ 23. Treści wskazane w § 22. Regulaminu podlegają ochronie prawnej i nie mogą być powielane bądź rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.

§ 24. Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, globalnej, bezpłatnej, bezterminowej i nieodwołalnej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) treści zamieszczanych w Serwisie.

§ 25. Użytkownik publikując treści w Serwisie oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do zamieszczanych materiałów.

§ 26. Treści publikowane przez Użytkowników, a będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami podlegają ochronie prawnej i nie mogą być powielane bądź rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej, pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

§ 27. Administrator w kwestiach związanych z danymi osobowymi działa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i dba o ich ochronę.

§ 28. Oprócz danych ogólnodostępnych w sieci Internet zbierane będą tyko dane takie jak:

 1. Adres email.
 2. Imię / Nick.

§ 29. Dane wyszczególnione w paragrafie § 28. zbierane będą w celu rejestracji konta Użytkownika oraz w celu korespondencji z Użytkownikami obejmującej przede wszystkim odpowiedzi na pytania i reklamacje. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.

§ 30. Administrator dołoży wszelki starań, aby w sposób należyty zabezpieczyć bazę z danymi wyszczególnionymi w paragrafie § 28. przed dostępem osób trzecich.

§ 31. Serwis może wykorzystywać pliki cookies, które zapisywane są na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies służą prawidłowemu funkcjonowaniu Serwisu. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć pliki cookies ze swojego urządzania.

§ 32. Administrator zastrzega sobie prawo udostępnienia urzędom państwowym i organom ścigania wszelkich niezbędnych danych, w tym danych osobowych, zgodnie z wymogami polskiego ustawodawstwa.

§ 33. Pełny tekst polityki prywatności Serwisu dostępny jest na stronie http://moje-pasje.info/polityka-prywatnosci.

Rozdział 6

Odpowiedzialność 

§ 34. Administrator odpowiada tylko za teksty własne publikowane w Serwisie.

§ 35. Administrator zwraca się z prośbą do Użytkowników o jego powiadomienie w przypadku stwierdzenia wątpliwości w stosunku do opublikowanych w Serwisie tekstów. Treści niezgodne z prawodawstwem polskim, Regulaminem i Polityką prywatności zostaną bezzwłocznie usunięte.

§ 36. Za wszelkie treści zamieszczane na stronach poszczególnych blogów, w tym komentarze na poszczególnych blogach, wypowiedzi na forum, publikowane ogłoszenia i komentarze publikowane w Serwisie pełną odpowiedzialność ponoszą Użytkownicy publikujący te treści.

Rozdział 7

Wyłączenia odpowiedzialność 

§ 37. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Treści publikowane przez Użytkowników w Serwisie.
 2. Treści publikowane na zewnętrznych, nienależących do Administratora stronach internetowych, do których odniesienia zamieszczone są w Serwisie.
 3. Występowanie błędów technicznych i redakcyjnych w Serwisie.
 4. Szkody wynikające z korzystania z Serwisu.
 5. Występowanie przerw w dostępie do Serwisu, które spowodowane zostały względami technicznymi, działaniem sił wyższych lub osób trzecich.
 6. Szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego w sposób należyty komputera lub innego urządzenia elektronicznego. 

Rozdział 8

Forum

§ 38. Forum służy wymianie pomysłów, idei, opinii i myśli między Użytkownikami.

§ 39. Oferty sprzedaży / kupna należy umieszczać w zakładce ogłoszenia. Administrator będzie przenosił z forum do zakładki ogłoszenia wszelkie wpisy związane z tymi kwestiami.

§ 40. Na forum spam nie będzie tolerowany. Wszelkie przejawy takiej działalności będą usuwane przez Administratora.

§ 41. Wszelkie działania mające na celu utrudnianie rozmowy innym Użytkownikom są niedozwolone.

§ 42. Założenie nowego wątku jest możliwe po sprawdzeniu czy podobny wątek już istnieje.

§ 43. Niedozwolone jest zakładanie wątków w niewłaściwych działach lub zakładanie tego samego wątku w kilku działach jednocześnie.

§ 44. Niedozwolone jest powielanie wpisów. Identyczne wpisy tego samego Użytkownika będą usuwane.

§ 45. W kwestiach spornych decydujący głos należy do Administratora. 

§ 46. Pełna wersja Regulaminu forum znajduje się na stronie http://moje-pasje.info/regulamin-forum.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe 

§ 47. Wszelkie reklamacje oraz zgłoszenia występujących zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy w zakładce Pomoc.

§ 48. Wszelkie reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 28 dni roboczych od daty wpłynięcia.

§ 49. Serwis może zostać zamknięty przez Administratora w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

§ 50. Administrator może dokonać zmian w Serwisie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

§ 51. Administrator może w dowolnym momencie dokonać jednostronnych zmian i modyfikacji w Regulaminie. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się w zakładce Ogłoszenia na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

§ 52. Korzystanie z Serwisu po opublikowaniu Regulaminu w nowej wersji jest równoznaczne z zaakceptowaniem zmian w Regulaminie.

§ 53. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie http://moje-pasje.info/index.php/regulamin-serwisu.

§ 54. Poprzednia wersja regulaminu dostępna jest na stronie https://moje-pasje.info/item/201-regulamin-serwisu.

§ 55. Regulamin zaczyna obowiązywać z dniem publikacji na stronach Serwisu.