Regulamin Forum serwisu internetowego Moje pasje - Mój świat

 

§ 1. Forum służy wymianie pomysłów, idei, opinii i myśli między Użytkownikami.

§ 2. Niniejszy regulamin powstał w oparciu o przepisy aktualnie obowiązującego prawa, w tym głównie w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami.

§ 3. Gdy w tekście niniejszego regulaminu pojawią się następujące wyrażenia należy je rozumieć jako:

 1. Administrator - abonent domeny moje-pasje.info
 2. Regulamin - niniejszy regulamin serwisu internetowego Moje pasje - Mój świat.
 3. Serwis internetowy Moje Pasje zwany dalej Serwisem - serwis działający pod domeną moje-pasje.info.
 4. Forum – forum serwisu internetowego Moje pasje - Mój świat.
 5. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do czynności prawnych lub małoletnia i/lub osoba fizyczna, prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej, która nie posiada zdolności do czynności prawnych jednocześnie posiadająca zgodę ustawowego opiekuna. Użytkownik ma dostęp do wszystkich usług świadczonych przez Serwis.
 6. Treść - każdy przejaw działalności Administratora bądź Użytkownika wyrażony za pomocą tekstu, zdjęcia itd.

§ 4. Warunki techniczne korzystania z Serwisu:

 1. Dostęp do Internetu.
 2. Dostęp do przeglądarki internetowej.
 3. Dostęp do komputera lub innego urządzenia elektronicznego (tablet, smarfon).

§ 5. Oferty sprzedaży / kupna należy umieszczać w dziale GIEŁDA. Administrator będzie przenosił z forum do działu GIEŁDA wszelkie wpisy związane z tymi kwestiami.

§ 6. Na forum spam nie będzie tolerowany. Wszelkie przejawy takiej działalności będą usuwane przez Administratora.

§ 7. Wszelkie działania mające na celu utrudnianie rozmowy innym Użytkownikom są niedozwolone.

§ 8. Założenie nowego wątku jest możliwe po sprawdzeniu czy podobny wątek już istnieje.

§ 9. Niedozwolone jest zakładanie wątków w niewłaściwych działach lub zakładanie tego samego wątku w kilku działach jednocześnie.

§ 10. Niedozwolone jest powielanie wpisów. Identyczne wpisy tego samego Użytkownika będą usuwane.

§ 11. W kwestiach spornych decydujący głos należy do Administratora.

§ 12. Każdy Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do:

 1. Przestrzegania ustawodawstwa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i uregulowań wynikających z Regulaminu.
 2. Poszanowania praw autorskich Administratora i osób trzecich.
 3. Powstrzymania się od podejmowania działań:
 • naruszających prywatności Administratora i innych Użytkowników,
 • utrudniających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu,
 • podstępnego wyłudzania od innych Użytkowników danych, w tym także danych osobowych, loginów i haseł,
 • mających na celu umożliwienie nieuprawnionego korzystania lub dostępu do komputera bądź sieci komputerowej.

§ 13. Zabrania się Użytkownikom rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu:

 1. Treści niedozwolonych.
 2. Treści objętych prawami autorskimi osób trzecich.
 3. Szkodliwego oprogramowania.
 4. Wszelkich danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji.

§ 14. Za treści niedozwolone uznaje się treści:

 1. Pornograficzne.
 2. Naruszające polskie i międzynarodowe uregulowania prawne.
 3. Naruszające normy etyczne.
 4. Obrazujące bądź propagujące przemoc, nienawiść lub dyskryminację.
 5. Zawierające poufne lub nieprawdziwe informacje o osobach trzecich.
 6. Upokarzające, poniżające, szargające opinię osób trzecich.
 7. Naruszające prawa i dobra osobiste osób trzecich.
 8. Szerzące propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne.
 9. Zawierające słownictwo powszechnie uważane za obelżywe.

§ 15. Administrator zobowiązuje się do nierozpowszechniania treści wymienionych w § 13. pkt 1-4.

§ 16. Serwis może zostać zamknięty przez Administratora w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

§ 17. Administrator może dokonać zmian w Serwisie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

§ 18. Administrator może w dowolnym momencie dokonać jednostronnych zmian i modyfikacji w Regulaminie. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się w dziale Sprawy ogólne na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

§ 19. Korzystanie z Forum po opublikowaniu Regulaminu w nowej wersji jest równoznaczne z zaakceptowaniem zmian w Regulaminie.

§ 20. Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie http://forum.moje-pasje.info/.

§ 21. Regulamin zaczyna obowiązywać z dniem publikacji na stronach Serwisu.

§ 22. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie ma Regulamin serwisu internetowego Moje pasje - Mój świat dostępny na stronie http://moje-pasje.info/regulamin.php.