Kategoria: Uncategorised
Odsłony: 207

Regulamin serwisu internetowego

Moje Pasje

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1 Niniejszy regulamin precyzuje zasady funkcjonowania serwisu Moje Pasje, w tym również zasady korzystania ze świadczonych usług.

§ 2 Niniejszy regulamin powstał w oparciu o przepisy aktualnie obowiązującegoprawa, w tym głównie w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszymi zmianami.

§ 3 Gdy w tekście niniejszego regulaminu pojawią się następujące wyrażenia należy je rozumieć jako:

 1. Administrator - abonent domeny moje-pasje.info
 2. Regulamin - niniejszy regulamin serwisu internetowego Moje Pasje.
 3. Serwis internetowy Moje Pasje zwany dalej Serwisem - serwis działający pod domeną moje-pasje.info.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność do czynności prawnych lub małoletnia i/lub osoba fizyczna, prawna lub nieposiadająca osobowości prawnej, która nie posiada zdolności do czynności prawnych jednocześnie posiadająca zgodę ustawowego opiekuna. Użytkownik ma dostęp do wszystkich usług świadczonych przez Serwis.
 5. Treść - każdy przejaw działalności Administratora bądź Użytkownika wyrażony za pomocą tekstu, zdjęcia, bloga itd.

 

Rozdział 2

Usługi świadczone przez Serwis

 

§ 4 Serwis świadczy usługi polegające na:

 1. Zapoznaniu się z wykazem Użytkowników, blogów, stron internetowych i tekstów zamieszczanych w Serwisie przez Administratora.
 2. Wyszukiwaniu Użytkowników, blogów, stron internetowych, materiałów zamieszczanych na blogach i tekstów zamieszczanych w Serwisie przez Administratora.
 3. Komentowaniu zamieszczonych w Serwisie materiałów.

§ 5. Usługi świadczone przez Serwis są bezpłatne dla Użytkowników nie prowadzących działalności gospodarczej.

§ 6. Ceny usług świadczonych przez Serwis na rzecz Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą ustalane będą indywidualne w drodze negocacji.

§ 7. Warunki techniczne korzystania z Serwisu:

 1. Dostęp do internetu.
 2. Dostęp do przeglądarki internetowej
 3. Dostęp do komputera lub innego urządzenia elektronicznego (tablet, smarfon).

 

Rozdział 3

Zasady korzystania z Serwisu

 

§ 8. Każdy Użytkownik ma prawo dodać do wykazu nieograniczoną liczbę blogów spełniających warunki tematyczne wykazu.

§ 9. Warunkiem dodania bloga do wykazu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://handmade.moje-pasje.info/nowy_blog.php oraz zamieszczenie na blogu loga Serwisu wraz z linkiem do strony głównej Serwisu. Skrypt niezbędny do wstawienia loga Serwisu znajduje się na stronie http://handmade.moje-pasje.info/pbr.php.

§ 10. Blogi łamiące postanowienia Regulaminu, zwłaszcza te zawarte w § 11. -§ 13. nie będą dodawane do wykazu lub będą z niego usuwane.

§11. Każdy Użytkownik korzystając z Serwisu zobowiązuje się do:

 1. Przestrzegania ustawodawstwa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i uregulowań wynikających z Regulaminu.
 2. Poszanowania praw autorskich Administratora i osób trzecich.
 3. Powstrzymania się od podejmowania działań:

 

 

§12. Zabrania się Użytkownikom rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu:

 1. Treści niedozwolonych.
 2. Treści objętych prawami autorskimi osób trzecich.
 3. Szkodliwego oprogramowania.
 4. Wszelkich danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji.

§ 13. Za treści niedozwolone uznaje się treści:

 1. Pornograficzne.
 2. Naruszające polskie i międzynarodowe uregulowania prawne.
 3. Naruszające normy etyczne.
 4. Obrazujące bądź propagujące przemoc, nienawiść lub dyskryminację.
 5. Zawierające poufne lub nieprawdziwe informacje o osobach trzecich.
 6. Upokarzające, poniżające, szargające opinię osób trzecich.
 7. Naruszające prawa i dobra osobiste osób trzecich.
 8. Szerzące propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne.
 9. Zawierające słownictwo powszechnie uważane za obelżywe.

§14. Administrator zobowiązuje się do nierozpowszechniania treści wymienionych w § 13. pkt 1-4.

§15. Treści wymienionych w § 12. pkt 1-4 będą natychmiastowo usuwane z Serwisu. Dotyczy to także usuwania blogów z wykazu.

 

Rozdział 4

Prawa autorskie i polityka prywatności

 

§ 16. Wszystkie treści zamieszczane przez Administratora w Serwisie będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami są własnością Administratora bądź też Administrator posiada zgodę na ich rozpowszechnianie.

§ 17. Treści wskazane w § 10. Regulaminu podlegają ochronie prawnej i nie mogą być powielane bądź rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora.

§ 18. Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, globalnej, bezpłatnej, bezterminowej i nieodwołalnej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) treści zamieszczanych w Serwisie.

§ 19. Użytkownik publikując treści w Serwisie oświadcza, że posiada pełnię praw autorskich do zamieszczanych materiałów.

§ 20. Treści publikowane przez Użytkowników, a będące utworami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późniejszymi zmianami podlegają ochronie prawnej i nie mogą być powielane bądź rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez uprzedniej, pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

§ 21. Administrator w kwestiach związanych z danymi osobowymi działa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i dba o ich ochronę.

§ 22. Oprócz danych ogólnodostępnych w sieci Internet zbierane będą tyko dane takie jak:

 1. Adres email.
 2. Imię / Nick.

§ 23. Dane wyszczególnione w paragrafie § 31. zbierane będą w celu korespondencji z Użytkownikami obejmującej przede wszystkim odpowiedzi na pytania i reklamacje. Dane te nie będą udostępniane osobom trzecim.

§ 24. Administrator dołoży wszelki starań, aby w sposób należyty zabezpieczyć bazę z danymi wyszczególnionymi w paragrafie § 22. przed dostępem osób trzecich.

§ 25. Serwis może wykorzystywać pliki cookies, które zapisywane są na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies służą prawidłowemu funkcjonowaniu Serwisu. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć pliki cookies ze swojego urządzania.

§ 26. Administrator zastrzega sobie prawo udostępnienia urzędom państwowym i organom ścigania wszelkich niezbędnych danych, w tym danych osobowych, zgodnie z wymogami polskiego ustawodawstwa.

 

Rozdział 5

Odpowiedzialność

 

§ 27. Administrator odpowiada tylko za teksty własne publikowane w Seriwisie.

§ 28. Administrator zwraca się z prośbą do Użytkowników o jego powiadomienie w przypadku stwierdzenia wątpliwości w stosunku do opublikowanych w Serwisie tekstów. Treści niezgodne z prawodawstwem polskim, Regulaminem i Polityką prywatności zostaną bezzwłocznie usunięte.

§ 29. Za wszelkie treści zamieszczane na stronach poszczególnych blogów, w tym komentarze na poszczególnych blogach, wypowiedzi na forum, publikowane ogłoszenia i komentarze publikowane w Serwisie pełną odpowiedzialność ponoszą Użytkownicy publikujący te treści.

Rozdział 6

Wyłączenia odpowiedzialność

 

§ 30. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Treści publikowane przez Użytkowników w Serwisie.
 2. Treści publikowane na zewnętrznych, nienależących do Administratora stronach internetowych, do których odniesienia zamieszczone są w Serwisie.
 3. Występowanie błędów technicznych i redakcyjnych w Serwisie.
 4. Szkody wynikające z korzystania z Serwisu.
 5. Występowanie przerw w dostępie do Serwisu, które spowodowane zostały względami technicznymi, działaniem sił wyższych lub osób trzecich.
 6. Szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego w sposób należyty komputera lub innego urządzenia elektronicznego.

 

Rozdział 7

Postanowienia końcowe

 

§ 31. Wszelkie reklamacje oraz zgłoszenia występujących zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu można zgłaszać poprzez formularz kontaktowy w zakładce Pomoc.

§ 32. Wszelkie reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 28 dni roboczych od daty wpłynięcia.

§ 33. Serwis może zostać zamknięty przez Administratora w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

§ 34. Administrator może dokonać zmian w Serwisie w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników.

§ 35. Administrator może w dowolnym momencie dokonać jednostronnych zmian i modyfikacji w Regulaminie. Informacja o zmianie Regulaminu pojawi się w zakładce Ogłoszenia na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

§ 36. Korzystanie z Serwisu po opublikowaniu Regulaminu w nowej wersji jest równoznaczne z zaakceptowaniem zmian w Regulaminie.

§ 37. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie http://moje-pasje.info/index.php/regulamin-serwisu.

§ 38. Regulamin zaczyna obowiązywać z dniem publikacji na stronach Serwisu.